Projekty

Aktuální projekty

 • Role náboženství při integraci ukrajinských migrantů v Česku a související proměny religiózní krajiny
  The role of religion in the integration of Ukrainian immigrants in Czechia and related changes in the religious landscape
  řešitelé: Tomáš Havlíček (hlavní řešitel), Dušan Drbohlav, Kamila Klingorová, Jakub Lysák, Barbora Spalová, Milan Lupták, Yana Leontiyeva
  doba řešení projektu: 2024-2026
  podpora projektu: Grantová agentura České republiky
  Hlavní cíl projektu

  Hlavním cílem projektu je analýza a syntéza role náboženství při integraci především ukrajinských imigrantů na příkladu (post)sekulárního Česka a s tím spojené proměny religiózní krajiny.

  Abstrakt projektu

  Navrhovaný projekt navazuje na proměny výzkumu v migračních studiích, jakož i geografii i sociologii náboženství v posledních dekádách. Zaměřuje se především na roli náboženství při integraci imigrantů především z Ukrajiny, při jejímž studiu chce těžit z komplexního pohledu na celou problematiku. Hlavním cílem předkládaného projektu je v teoreticko-metodologické rovině prohloubení poznání fenoménu role náboženství v integračních procesech migrantů v cílovém státě a také analýza a syntéza tohoto fenoménu v transformující se postsocialistické společnosti a prostoru na příkladu Česka. Budou analyzovány vlivy a dopady náboženství v každodenním životě imigrantů v prostorových souvislostech. Bude rovněž mapována možná proměna nebo zachování náboženské identity imigrantů spojené s jejich integrací do české společnosti. Projekt je teoreticky a metodicky ukotven především v migračních studiích, geografii a sociologii náboženství a religionistice. Interdisciplinarita projektu umožňuje komplexní přístup ke studiu dané problematiky a také širokou škálu výzkumných metod.

Minulé projekty

 • Postsekularismus v Česku: vývojové tendence a regionální diferenciace
  Post-Secularism In Czechia: Trends and Regional Differentiation
  řešitelé: Tomáš Havlíček (hlavní řešitel), Kamila Klingorová, Jakub Lysák, Zdeněk R. Nešpor, Zdeněk Vojtíšek, Petr Dostál
  doba řešení projektu: 2017-2019
  podpora projektu: Grantová agentura České republiky
  Hlavní cíl projektu

  Hlavním cílem projektu je syntéza fenoménu postsekularismu v transformující se postsocialistické společnosti a prostoru na příkladu Česka. Analyzovány budou hlavní projevy, vývojové tendence a regionální diferenciace postsekularismu.

  Abstrakt projektu

  Navrhovaný projekt navazuje na proměny náboženského klimatu v posledních dekádách. Zaměřuje se především na postsekulární vývoj religiózní krajiny, při jejímž studiu chce těžit z komplexního pohledu na celou problematiku. Hlavním cílem předkládaného projektu je v teoreticko-metodologické rovině prohloubení poznání fenoménu postsekularismu v geografických a sociologických vědách a analýza a syntéza fenoménu postsekularismu v transformující se postsocialistické společnosti a prostoru na příkladu Česka. Budou analyzovány vlivy a dopady postsekularismu v každodenním životě lidí v prostředí města i venkova. Bude mapován narůstající význam náboženské identity obyvatel a proměny sakrálních objektů. Projekt je teoreticky a metodicky ukotven především v geografii a sociologii náboženství, kulturní geografii a religionistice. Interdisciplinarita projektu umožňuje komplexní přístup ke studiu dané problematiky a také širokou škálu výzkumných metod.

 • Křesťanství v každodenním životě mladých žen v Česku
  Christianity in Everyday Life of Young Women in Czechia
  řešitelé: Kamila Klingorová (hlavní řešitelka), Tomáš Havlíček
  doba řešení projektu: 2016-2017
  podpora projektu: Grantová agentura Univerzity Karlovy
  Hlavní cíl projektu

  Cílem projektu je konceptualizace feministických geografií náboženství a jejich propojení s percepcí geografického prostoru. Projekt se zaměřuje zejména na náboženské aspekty každodenního život žen a jejich prostorové vnímání sakrality a spirituality.

  Abstrakt projektu

  Vliv náboženství na každodenní život žen je fenoménem, který doposud nebyl v geografii dostatečně prozkoumán. Jedná se o důležité téma sociálně geografického výzkumu, protože křesťanské hodnoty a náboženská identita lidí hraje stále větší roli v životě společnosti, dokonce i v sekulárním Česku. Genderové vztahy, jež jsou klíčové pro utváření každodenní zkušenosti žen, jsou tak formovány i křesťanskou kulturou a patriarchálními hodnotami, které marginalizují ženy. Projekt vychází z nové kulturní a religiózní geografie s využitím feministických přístupů. Cílem projektu je diskutovat a empiricky ověřit vliv křesťanství na každodenní život žen a jejich percepci prostoru v souvislosti s územní diferenciací religiozity a s vlivy odlišných církevních institucí. Zároveň se projekt pokusí o reflexi potřeb věřících mladých žen, které jsou determinovány často protichůdnými vlivy křesťanských tradic a sekulárních sil působících na společenskou hierarchii a uspořádání veřejného prostoru. Problém bude studován na příkladu mladých žen žijících v zájmových územích vybraných na základě religiozity. Propojení výzkumu náboženské identity, patriarchátu, každodenního života a vnímání prostoru poskytuje rámec pro aplikaci geografických přístupů. Projekt je inovativní jak tematicky, protože feministickým geografiím křesťanského náboženství nebyl v českém prostředí dosud věnován dostatečný prostor, ale i metodologicky, jelikož využívá metodu auto-fotografie, kterou kombinuje s hloubkovými rozhovory.

 • Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v kontextu globálních a evropských proměn
  Development, transformation and differentiation of religion in Czechia in the context of global and European shifts
  řešitelé: Tomáš Havlíček (hlavní řešitel), Kamila Klingorová, Martina Hupková, Jakub Lysák, Zdeněk R. Nešpor, Zdeněk Vojtíšek, Olga Nešporová, Daniel Reeves
  doba řešení projektu: 2013-2015
  podpora projektu: Grantová agentura České republiky
  Hlavní cíl projektu

  Hlavním cílem předkládaného projektu byla především historicko-geografická analýza a syntéza hlavních struktur, trendů a procesů proměn religiózní krajiny Česka a tyto cíle pak zohlednily a rozvinuly především dvě odborné knihy (monografie) "Atlas náboženství Česka" a "Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice". Dílčí cíle (např. analýza proměn sakrálních objektů, analýza role náboženství pro regionální identitu nebo analýza difúze náboženských směrů v Česku) pak byly naplněny jednotlivými tematicky zaměřenými články. Hlavní přínos výsledků projektu spatřujeme v realizaci interdisciplinárního výzkumu při studiu vývoje, transformace a diferenciace náboženství v Česku. Problematika role náboženství v prostoru je natolik komplexní, že je nutný multioborový přístup. Výsledky mj. také přináší analytické i syntetické výstupy, které zde jak v období komunismu (tabuizace náboženství), tak i v období transformace po roce 1989 z větší části chyběly. Výsledky vykazují sice charakter základního výzkumu, ale v pozměněné formě je lze také vhodně využít ve výzkumu aplikovaném či v popularizaci vědy obecně.

 • Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit
  Places of pilgrimage as a part of the cultural heritage of Czech society and their role in the reproduction of territorial identities
  řešitelé: Daniel Reeves (hlavní řešitel), Tomáš Havlíček, Martina Hupková, Zdeněk Kučera, Silvie Kučerová, Pavel Chromý
  doba řešení projektu: 2010-2012
  podpora projektu: Grantová agentura Univerzity Karlovy
  Hlavní cíl projektu

  Poutní místa jsou jedním z krajinných prvků, které k sobě i v převážně sekularizované české společnosti stále vážou pozornost jak věřících, tak obyvatel bez vyznání. Na jedné straně jsou pro obě zmiňované skupiny obyvatel místy, jimž se přisuzují určité hodnoty a která se mohou stát významnými symboly a součástí individuálních i kolektivních identit. Jako místa zvláštního významu tak v sobě poutní místa propojují hodnoty duchovní, vycházející z podstaty náboženství, a světské, související s ostatními oblastmi lidských hodnot a potřeb. Zdálo by se tedy, že v širší společnosti existuje určitý společný zájem na udržování poutních míst a tradic s nimi spojovaných. Na druhou stranu právě z různosti podstaty světských a církevních zájmů pramení řada konfliktů, které brání harmonickému využívání poutních míst. Jejich původní účel míst k duchovnímu rozjímání nebo jako symbolů náboženské víry se totiž často dostává do rozporu s novými nároky na jejich využití. Ty pramení zejména z estetických a ekonomických hodnot a potřeb současné společnosti. Cílem projektu bylo na příkladu poutních míst diskutovat vztah církve a české společnosti, postavení církevních památek v kulturním dědictví a roli symbolických míst v tvorbě územních identit a lokálním rozvoji.

 • Diferenciace proměn religiózní krajiny Česka v transformačním období
  Differentiation of changes of religious landscape in Czechia during the transformation period
  řešitelé: Tomáš Havlíček (hlavní řešitel), Martina Hupková, Kamila Smržová
  doba řešení projektu: 2007-2009
  podpora projektu: Grantová agentura Akademie věd
  Hlavní cíl projektu

  Hlavním cílem předkládaného projektu byla analýza hlavních trendů a procesů v religiózní krajině Česka v transformačním období. Daleko více než v ostatní Evropě se v Česku prosadila značná sekularizace společnosti. Projekt analyzuje také pojem sakralizace krajiny po roce 1989, který je spojen především s obnovou a novou výstavbou sakrálních objektů, což je v určitém rozporu s obecným trendem sekularizace české společnosti a diverzifikací až atomizací náboženských komunit. Analýza výsledku výzkumu přispěla i k obecnému zhodnocení proměn geografické organizace společnosti v rámci období transformace.