O výzkumu

Co je religiózní krajina?

Religiózní krajina v širší definici je systém interakcí mezi prostorem a religiózními (transcendentními) projevy a to od lokální až po globální úroveň. Součástí tohoto systému vnímáme také společensko-kulturní proměny spojené s touto interakcí. Tedy religiózní (náboženskou) krajinou rozumíme v souladu s konceptem „religious landscape“ (např. Zelinsky 2001, Kong 2004, Knippenberg 2005) nejen prostor (území, region), ale také společnost, jež se proměňuje v souladu s daným prostorem, který utváří. V širším slova smyslu se tedy jedná o území i společnost vybraného většího územního celku (např. Česko), které je ovlivňováno obecně religiózními vlivy a v užším slova smyslu se pak o konkrétní sakrální objekty, které doplňují nebo dokonce vytvářejí, resp. určují krajinný ráz dané oblasti (např. sakrální stavby jako dominanty ve venkovské krajině).

Naše aktivity

Jsme pracovním výzkumným týmem členů a vědeckých pracovníků, kteří se zaměřují na výzkum geografie a sociologie náboženství, religionistiky, historie atd. Domníváme se, že problematiku religiózní krajiny je potřebné uchopit interdisciplinárně, a proto v našem týmu jsou nejen geografové, ale také religionisté, sociologové a historici. Zabýváme se tématy spojenými s utvářením a transformací religiózní krajiny jako například výzkumem sakrálních objektů, analýzou a syntézou jednotlivých náboženství s důrazem na jejich strukturu a proměny a to především na území Česka a Střední Evropy. V aplikované sféře spojují členové týmu svou činnost především s oblastmi ochrany kulturního dědictví a osvěty zahrnující roli náboženství ve společnosti. Členové týmu jsou zapojeni do aktivit řady odborných společností, podílejí se na výzkumných a organizačních aktivitách v rámci mezinárodních struktur (např. IGU, ISSR, AAG), přípravě a organizaci seminářů a konferencí. Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce s domácími i zahraničními institucemi obdobného zaměření.