Z výsledků

 • Image

  A. Semináře a konference

  Ve spolupráci s University of Zadar a University of Zagreb jsme uspořádali ve dnech 3. až 5. září 2015 9. mezinárodní kolokvium skupiny Evropských geografů náboženství s názvem „Vývoj a transformace náboženské krajiny v novém evropském kontextu“. Konference se konala v chorvatském Zadaru.
  Zprávu z konference si můžete přečíst zde.

  K podpoře multioborové diskuse na námi řešené téma jsme uspořádali také dva diskusní semináře na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na seminářích byl diskutován vývoj náboženství v Česku a jeho projevy v krajině v souvislosti s globálními a evropskými proměnami posledních let.

  Zprávu ze semináře z roku 2014 si můžete přečíst zde.

  Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

  B. Naše články

  V rámci projektu jsme publikovali několik odborných článků, které shrnují dílčí výsledky projektu:

  KLINGOROVÁ, Kamila (2015): Genderové rozdíly ve vybraných světových náboženstvích. In: Doboš, P., Honsnejmanová, I. [eds.]: Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. Brno, Masarykova univerzita, 89-104.
  Teoreticky zaměřený článek představuje, jakým způsobem se vybraná světová náboženství staví k ženské otázce a k genderovým rozdílům.
  Článek si můžete přečíst zde.

  KLINGOROVÁ, K., HAVLÍČEK, T. (2015): Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions. Moravian Geographical Reports, 23(2): 2–11.
  Článek se opírá o kvantitativní analýzu států s rozdílnou náboženskou strukturou obyvatel a prokazuje, že religiozita ovlivňuje genderové nerovnosti ve společnosti. Analyzované státy dělí tří skupin: (a) hinduistické a muslimské státy vykazující nejvyšší genderové nerovnosti, (b) státy s výrazným podílem křesťanů a buddhistů se středními genderovými nerovnosti a (c) státy, kde převažují lidé nehlásící se k žádnému náboženství a kde je postavení žen nejbližší mužům.
  Článek si můžete přečíst zde.

  HAVLÍČEK, T. (2014): Development and transformation of religious landscape in Prague after the fall of communism. Prace Geograficzne, Vol. 137, p. 51-67.
  Článek je zaměřený na vývoj náboženské krajiny v Praze po roce 1989. Zaměřuje se zejména na propojení trendů sekularizace a zároveň diverzifikace náboženských komunit.
  Článek si můžete přečíst zde.

  HUPKOVÁ, M. (2014): The link between the popularity of cremation in the Czech Republic and religious faith. Prace Geograficzne, Vol. 137, p. 69-90. Článek diskutuje, jaké společensko-politické procesy fenomén reflektuje fenomén kremace a jaký význam hraje kremace jako nový způsob pohřbívání v problematice náboženství.
  Článek si můžete přečíst zde.

  NEŠPOR, Z.R. (2014): Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 50, 5, 735-751.
  Článek diskutuje přítomnost sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu k jeho 50 výročí a zároveň přispívá k historické, teoretické a metodologické analyze české sociologie náboženství.
  Článek si můžete přečíst zde.

  NEŠPOROVÁ, O. (2015): Pomníčky u silnic v longitudinální perspektivě. Český lid: Etnologický časopis 202, 2, 173-198.
  Článek se zaměřuje na pomníky obětem dopravních nehod u silnic jako nové projevy náboženství a duchovna v prostoru.
  Článek si můžete přečíst zde.

  REEVES, D. (2015): Religious Themes in Central European Postage Stamps 2006-2010. In: Journal of Cultural Geography.
  Článek analyzuje vztah náboženství a nacionalismu na příkladu středoevropských poštovních známek. Výsledky výzkumu dokazují, že ve státech s vyšší religiozitou se na poštovních známkách objevuje vice náboženských symbol než v sekularizovaných státech a rovněž dokládají rozdíly mezi protestantismem a katolicismem.
  Článek si můžete přečíst zde.

  VOJTÍŠEK, Z. (2014): Evangelikalismus – protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu. Lidé města/Urban people 16, 1, 23-66.
  Článek podrobně představuje fenomén evangelikalismu s důrazem na jeho interakci s většinovou společností.
  Článek si můžete přečíst zde.

  HAVLÍČEK, T. (2014): The Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia. In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century. Abingdon: Routledge Studies, Taylor and Francis Group, p. 240-250.

  HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, Vol. 129, 2, s. 100–121. Článek hledá faktory, které mají vliv na zájem společnosti o sakrální objekty, jejich využití a péči o ně na příkladě několika venkovských modelových mikroregionů v Česku.
  Přečtěte si zde.

  HUPKOVÁ, M. (2013): Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie regionálního rozvoje, Praha, 133 s. Nepublikovaná disertační práce.
  Pod hlavičkou projektu vznikla dizertační práce Martiny Hupkové, která se dotýká specifického typu religiózní krajiny - hřbitovů, nebo spíše tzv. deathscape, tj. prostorů, kterých se dotkla smrt. Autorka prostřednictvím pozorování prostoru hřbitova a lidí, kteří jej navštěvují (v Česku, na Slovensku, Novém Zélandu a v Jihovýchodní Asii) hodnotí změny tzv. deathscape v moderním období v kontextu měnících se společensko-politických podmínek.
  Shrnutí dizertační práce v češtině a v angličtině na několika stranách se můžete přečíst zde.

  C. Mapy

  Mapové výstupy projektu budou zejména součástí Atlasu náboženství v Česku, který bude publikován v létě 2016.


  Významnou součástí výsledků projektu jsou také specializované mapy s odborným obsahem, které se zaměřují na souvislost vybraných demografických a sociokulturních ukazatelů s religiozitou obyvatel v obcích Česka.

  Specializované mapy jsou k nahlédnutí zde:

  Náboženská homogenita: Nejvýznamnější náboženské tradice v obcích Česka v roce 2011.
  Religiozita a volební účast v obcích Česka ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013.
  Religiozita a rozvody manželství v obcích Česka v letech 2009-2013.
  Religiozita, podíl sezdaných osob a počet dětí na jednu ženu v obcích Česka v roce 2011.
  Koncentrace nových náboženských hnutí: Církve a náboženská hnutí registrovaná po roce 2002 v obcích Česka v roce 2011.

  Zde jsou ukázky map z minulého projektu.

  Na Slovensku byly vydány již dva atlasy s náboženskou tematikou – atlas religiozity a atlas Katolické církve. Obsah atlasů je k nahlédnutí zde , odborné články editora atlasů geografa doc. Štefana Poláčika si můžete přečíst na jeho webových stránkách zde.

  D. Odkazy

  Výzkumné centrum historické geografie (VCHG) je projekt podpořený GAČR, který podporuje rozvoj výzkumu v oblasti historické geografie ve spolupráci Historického ústavu AVČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

  Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) sdružuje akademické pracovníky a doktorandy na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, ktěří se zaměřují na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie

  Česká geografická společnosti (ČGS) zaštiťuje komunitu českých geografů

  Skupina Geography of Religions and Belief Systems (GORABS) sdružuje religiózní geografy v Severní Americe

  Skupina Der Arbeitskreis Religionsgeographie, sdružuje religiózní geografy Německé geografické společnosti, pořádá pravidelné konference a na svých webových stánkách prezentuje publikace vydané v rámci religiózněgeografického výzkumu