O projektu

Úvod

Název webového portálu a termín „Religiózní krajina“ je pojem, který volně odkazuje na geografický výzkum odrazu náboženství v prostoru. Prostorem se míní sídla i volná krajina, odrazem se míní stopy konání věřících včetně budování sakrálních objektů, rozmístění věřících i nevěřících obyvatel a dalších náboženských charakteristik v Česku.

Výzkumný projekt je mezi roky 2013 a 2015 podpořen Grantovou agenturou České republiky. Není však aktivitou jednorázovou, navazuje na projekt podpořený Grantovou agenturou Akademie věd mezi lety 2007 a 2009 a na dlouhodobý religiózně-geografický výzkum na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na výzkum náboženství na Sociologickém ústavu Akademie věd.

Hlavním cílem projektu je analýza a syntéza struktur a procesů, které vedou k proměnám religiózní krajiny Česka, stejně jako analýza samotných proměn. Projekt je teoreticky i metodicky ukotven především v geografii náboženství, sociologii náboženství, historické geografii, antropologii a religionistice. Interdisciplinarita projektu (i řešitelského týmu) tak umožňuje komplexní přístup ke studiu problematiky.

Představení projektu

Vzhledem k absenci výzkumu náboženství v Česku v období komunistického režimu, existují na poli tohoto studia prázdná místa. Současně chybí syntetizující studie, které by shrnovaly vývoj religiozity a v transformačním období po roce 1989. Projekt si klade za cíl k zaplnění některých mezer přispět a to zejména sledováním role náboženství v prostoru Česka v současnosti a jeho interpretace v Atlase náboženství v Česku a v Encyklopedii malých křesťanských církví.

Zabýváme se tím, jak se proměnilo náboženství s měnícími se rámcovými podmínkami – politickými, demografickými, ekonomickými, narůstající migrací nebo důsledky 11. září 2001. V souvislosti s tím se zaměřujeme na pozorování nových objektů sakrálního významu, jako jsou okultní objekty, pomníky u silnic či nové chrámy postmoderny. Trendy posledních desetiletí ukazují vzrůstající náboženskou pluralitu. Jak se pluralita odráží ve společnosti a jak v krajině? Jak se šířily a šíří nové náboženské směry v prostoru? Do analýz zahrnujeme geografickou (prostorovou) dimenzi a to jak horizontální (obce – mikroregiony – regiony), tak vertikální (rozdíly město – venkov).

Stanovené cíle a témata předkládaného projektu si vyžádaly zapojení odborníků různých vědních disciplín. V týmu jsou zastoupeni jak vědci z oboru geografie náboženství i obecně sociální geografie, tak vědci z oboru sociologie náboženství, religionistiky, v neposlední řadě také kartografové a specialisté na moderní informační technologie (GIS).

Metody a postupy

První rok řešení jsme se věnovali studiu literatury, tvorbě teoreticko-metodologického rámce a vyhodnocování dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jedním z výsledů je i vznik tohoto webového portálu. Ve druhém roce byl zpracován zejména terénní výzkum náboženské krajiny v modelových mikroregionech. Ve třetím roce řešení došlo k vyhodnocení terénního šetření, jakožto i ostatních dílčích výsledků projektu v kontextu evropských a globálních proměn. Všechny práce směřovaly k vydání Atlasu náboženství v Česku a Encyklopedie malých křesťanských církví. Výsledky projektu byly každoročně prezentovány na konferencích a seminářích a publikovány v odborných i popularizačních časopisech.

Metodická koncepce projektu – kombinace metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu - je zacílena na získání potřebného množství datových podkladů a analýz k vytvoření Atlasu náboženství v Česku. Nebude se jednat jen o prostorovou analýzu rozmístění věřících a náboženských charakteristik, ale bude studována mimo jiné i role a význam náboženských představitelů, každodennost života věřících i představitelů církví, difúze nových náboženských směrů a nových sakrálních objektů, vztah státu a církve a vliv náboženství na formování regionální identity.

O minulém projektu

Projekt, který předcházel současnému výzkumu, se nazýval Diferenciace proměn religiózní krajiny Česka v transformačním období (Differentiation of changes of religious landscape in Czechia during the period of transformation) a byl podpořen Grantovou agenturou Akademie věd (GA AV č. IAA701110701). Projekt byl zpracováván řešitelským týmem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním řešitelem byl RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., spoluřešiteli byli Martina Hupková, Kamila Smržová a Daniel Reeves.

Hlavním cílem projektu byla analýza hlavních trendů a procesů v religiózní krajině Česka v transformačním období. Pojem religiózní krajina byl při řešení předkládaného projektu vnímán nejprve v širším slova smyslu především jako území i společnost vybraného většího územního celku (např. Česko), které je ovlivňováno obecně religiózními vlivy a v užším slova smyslu se pak jednalo o konkrétní sakrální objekty v určité lokalitě.

Změny ve společnosti týkající se náboženského vyznání se promítají i do prostředí, kde lidé žijí. Ti ho svou aktivitou ovlivňují. Dochází k proměnám (fyzického vzhledu i významu) sakrálních objektů, ale i lokalit umístění takových staveb. S proměnami a obnovou sakrálních staveb je spojen pojem sakralizace krajiny, který je však v rozporu s dlouhodobým trendem sekularizace. A právě hledání příčin a důsledků proměn sakrálních objektů byl jedním z významných cílů projektu. Pro naplnění cíle byl realizován terénní průzkum v modelových mikroregionech v Česku.

Vybrané výsledky prezentuje článek HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, Vol. 129, 2, s. 100–121. Článek si můžete přečíst zde.